Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

3022 b2d8 500

M. Hłasko

przytulmnie
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaprzemeksic przemeksic

August 27 2017

przytulmnie
8253 b6e0
Reposted frommartynkowa martynkowa vianezavisan nezavisan
przytulmnie

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera

August 25 2017

przytulmnie
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
przytulmnie
przytulmnie
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialouve louve
przytulmnie
przytulmnie
8224 5750 500

August 24 2017

przytulmnie
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viadancingwithaghost dancingwithaghost
przytulmnie
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
przytulmnie
3086 2d40
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 27 2017

przytulmnie

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera

August 25 2017

przytulmnie
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
przytulmnie
przytulmnie
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialouve louve
przytulmnie
przytulmnie
8224 5750 500

August 24 2017

przytulmnie
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viadancingwithaghost dancingwithaghost
przytulmnie
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl