Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

przytulmnie
6622 de9b
Reposted from4777727772 4777727772 viain-flagranti in-flagranti

October 12 2018

przytulmnie
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
przytulmnie
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
przytulmnie
7517 c47d 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoxygenium oxygenium
przytulmnie
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoxygenium oxygenium
przytulmnie
4839 c704 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadotknij dotknij

August 06 2018

przytulmnie
przytulmnie
Play fullscreen
pragnienie kontrolowanej przemocy
przytulmnie

August 04 2018

przytulmnie
przytulmnie
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaeazyi eazyi
przytulmnie

Nie wierzę w brak czasu i inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać i być przy Tobie. Zawsze jest czas na znak, na ten krótki sygnał: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie! Amen.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaeazyi eazyi
przytulmnie
przytulmnie

July 26 2018

przytulmnie
6274 05dc 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaerotyzm erotyzm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl