Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

przytulmnie
6051 f0ed 500
Reposted fromfapucino fapucino
przytulmnie
9267 0c00 500
Reposted fromfapucino fapucino
przytulmnie
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik vianatory natory
przytulmnie
9384 2009 500
przytulmnie
4375 75df 500
Reposted from777727772 777727772 viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viamissmiserable missmiserable
przytulmnie
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
przytulmnie
7731 1cba
Reposted fromzciach zciach viatfu tfu
przytulmnie
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viatfu tfu

February 14 2018

przytulmnie
9237 4fca 500
Reposted fromczinok czinok viaZircon Zircon

January 19 2018

przytulmnie
przytulmnie
przytulmnie

January 17 2018

przytulmnie
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger via777727772 777727772
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina via777727772 777727772
przytulmnie
przytulmnie
8755 2dc3
przytulmnie
8758 0c2a 500
Reposted from777727772 777727772 viasatyrlane satyrlane
przytulmnie
9009 38a0 500
przytulmnie
9014 7bf1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl