Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

przytulmnie
przytulmnie
Play fullscreen
pragnienie kontrolowanej przemocy
przytulmnie

August 04 2018

przytulmnie
przytulmnie
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaeazyi eazyi
przytulmnie

Nie wierzę w brak czasu i inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać i być przy Tobie. Zawsze jest czas na znak, na ten krótki sygnał: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie! Amen.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaeazyi eazyi
przytulmnie
przytulmnie

July 26 2018

przytulmnie
6274 05dc 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaerotyzm erotyzm
przytulmnie
przytulmnie
8706 d508 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
przytulmnie
4402 04fd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu

July 01 2018

przytulmnie
5772 b831
Reposted fromTLC2 TLC2 viawolalabym wolalabym
2937 3081
przytulmnie
8702 94ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
przytulmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl